Süleyman Dəmirəl

Türkiyə Respublikasının sabiq Prezidenti

Qardaşım Heydər Əliyevin dövlət adamı kimi xüsusiyyətləri, istedadı və təcrübəsi Azərbaycanda demokratikləşmə prosesinin sürətləndirilməsinə, bu ölkənin dünya birliyi ilə sıx inteqrasiyasına çox böyük kömək etmişdir.

Süleyman Demirel

Former President of the Republic of Türkiye

The characteristics, talent, and experience of my brother Heydar Aliyev as a true statesman largely contributed to the acceleration of the democratization process in Azerbaijan and the close integration of this country into the world community.

Сулейман Демирель

бывший Президент Турецкой Республики

Характеристика, талант и опыт моего брата Гейдара Алиева как государственного деятеля во многом способствовали ускорению процесса демократизации в Азербайджане и тесной интеграции этой страны в мировое сообщество.

Suleimán Demirel

Ex presidente de la República de Türkiye

Las características, el talento y la experiencia de mi hermano Heydar Aliyev como estadista contribuyeron en gran medida a la aceleración del proceso de democratización en Azerbaiyán y la estrecha integración de este país con la comunidad mundial.