Eduard Şevardnadze

Gürcüstanın sabiq Prezidenti

XX əsr liderlər əsridir, Heydər Əliyev də əsrimizin lideridir.

Эдуард Шеварднадзе

бывший Президент Республики Грузия

ХХ век – век лидеров, а Гейдар Алиев – лидер нашего века.

Eduard Shevardnadze

Ex presidente de Georgia

El siglo XX es el siglo de los líderes y Heydar Aliyev es el líder de nuestro siglo.

Eduard Shevardnadze

Former President of Georgia

The 20th century is the century of leaders, and Heydar Aliyev is the leader of our century.