Bill Klinton

Amerika Birləşmiş Ştatlarının sabiq Prezidenti

Prezident Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan müstəqillik yolunda qarşılaşdığı çətinliklərin dəf edilməsində böyük müvəffəqiyyətə nail olmuşdur.

Bill Clinton

42nd President of the United States

Under the leadership of President Heydar Aliyev, Azerbaijan has achieved great accomplishments in overcoming the difficulties it faced on the path to independence.

Билл Клинтон

бывший Президент Соединенных Штатов Америки

Под руководством Президента Гейдара Алиева Азербайджан добился больших успехов в преодолении трудностей, с которыми он столкнулся на пути к независимости

Bill Clinton

Ex presidente de Estados Unidos

Bajo el liderazgo del presidente Heydar Aliyev, Azerbaiyán ha logrado un gran éxito en la superación de las dificultades que enfrentó en el camino hacia la independencia.