Антониус У. де Врис

бывший специальный посланник Европейской Комиссии в Азербайджанской Республике

Əlbəttə, Heydər Əliyev bütün dünyanın yaddaşında yeni müstəqillik qazanmış Azərbaycan Respublikasının vətəndaş müharibəsindən və parçalanmadan xilas etmiş, neft sektoruna xarici sərmayə qoyuluşu üçün Azərbaycanın qapılarını açmış və beləliklə, öz ölkəsinin davamlı sosial-iqtisadi inkişafı üçün əlverişli şərait yaratmış adam kimi qalacaqdır. Heydər Əliyevin sabit, iqtisadi cəhətdən sağlam, sosial cəhətdən ədalətli və siyasi cəhətdən plüralist cəmiyyət qurmaq siyasətinin davamı onun üçün ən böyük abidədir. Безусловно, Гейдар Алиев останется в памяти всего мира как человек, который спас Азербайджанскую Республику, недавно восстановившую независимость, от гражданской войны и распада, открыл двери Азербайджана для иностранных инвестиций в нефтяной сектор и тем самым, создал благоприятные условия для устойчивого социально-экономического развития своей страны. Продолжение Гейдаром Алиевым политики построения стабильного, экономически здорового, социально справедливого и политически плюралистического общества является для него самым большим памятником.