Aрхимандрит Александр

бывший архиепископ Бакинской епархии

Sülh yaradanlar müqəddəsdirlər, çünki onlar tanrının övladlarıdırlar. Mənim bu fikrim bütünlüklə Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevə aiddir. Hörmətli Heydər Əliyev, Azərbaycanın müdrik və xeyirxah lideri kimi Siz Qafqazın bütün rus əhalisi arasında böyük şöhrət qazanmısınız.

Təlatümlü hadisələr Azərbaycanı sarsıdan vaxtlarda nəinki yerli millətdən, həm də rus millətindən olan bütün adamların, bütün Azərbaycan vətəndaşlarının arzusu belə olmuşdur ki, bu çətin dövrdə dövlətə, dövlət hakimiyyətinə məhz Siz başçılıq edəsiniz. İndi görürük ki, ümidlər doğrulmuşdur.

 Dövlətin daxili və xarici vəziyyətinin çox mürəkkəb olmasına baxmayaraq, Sizin rəhbərliyinizlə Azərbaycan torpağına əmin-amanlıq və sülh qayıtmışdır. İqtisadi həyatda, siyasi həyatda sabitlik- bunların hamısı Azərbaycana qayıtmışdır. Bakının küçələrində dinc həyatın hökm sürdüyünü yəqin etmək üçün yollarımızı gəzib-dolaşmaq kifayətdir. Sizin Qafqazda yüksək nüfuzunuz var.

Миротворцы святы, потому что они – дети Божьи. Это мое мнение полностью принадлежит Президенту Азербайджана Гейдару Алиеву. Уважаемый Гейдар Алиев, Вы как мудрый и благожелательный руководитель Азербайджана снискали себе большую известность среди всего русского населения Кавказа.

  В то время, когда Азербайджан сотрясали бурные события, желанием всего народа не только местного, но и русского народа, всех граждан Азербайджана было, чтобы в этот трудный период Вы были главой государства, руководителем государственной власти. Теперь мы видим, что надежды оправдались.

  Хотя внутреннее и внешнее положение государства очень сложное, под Вашим руководством на азербайджанскую землю вернулись мир и спокойствие. Стабильность в экономической жизни, в политической жизни — все это вернулось в Азербайджан. Достаточно пройтись по нашим улицам, чтобы убедиться, что на улицах Баку царит мирная жизнь. У вас высокая репутация на Кавказе.